Pályázatok

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în Comuna Meresti, pe anul 2020

Cerere de finanţare

Declaraţia solicitantului 1

Declaraţia solicitantului 2

1. Autoritatea Contractantă: Comuna Meresti, Meresti 144 Cod fiscal 4246246 Tel: 0266220688 

 2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a Comunei Meresti.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest program contribuie la realizarea unor domenii de intervenție strategice:
– Strategia de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015-2020 –  2.10.2. “Analiza diagnostic în ceea ce privește domeniul cultural”,
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

În cadrul acestui program în anul 2020 vor fi alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 • desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 • construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

5. Condiții de participare:

 –  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat sprijinul acordat pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere ale acestor sume).

– În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreținere și funcționare, unitățile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcționare (unități de cult fără venit sau cu venit mic).

– Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Harghita.

– Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

– Documentele justificative trebuie depuse până la data de 15 decembrie 2020. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de data de expirare a contractului de finanțare, respectiv 15 decembrie 2020.

– În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului!

6. Durata programului: anul 2020.

7. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate la registratura Comunei Meresti pana la data de 20 martie 2020

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare la registratura Consiliului Județean Harghita: 10 martie 2020, ora 12,00 sau la birourile teritoriale: 10 martie 2020, ora 10,00.

Tikosi Laszló, primar