Homoródalmási „Dávid Ferenc” Általános Iskola

634x524-images-stories-iskolaRövid iskola történet

-Homoródalmás községben az elemi népiskolát felekezeti jelleggel évszázadokon át az unitárius egyházközség tartotta fenn, ahol két tanerőt alkalmazott. Az oktatási folyamat megkezdésének pontos megállapítása nem áll rendelkezésünkre írásos emlék. Azt a tényt, hogy az 1700-as évek első éveiben már folyt az oktatás, az alábbiakból állapíthatjuk meg: –1733: „Veress Pál homoródalmási mestert hosszas és eredményes munkájáért megdicsérnek.”(Gál Kelemen: A kolozsvári Unit.Gimn. története, I kötet, 546 old.)

DÁVID FERENC az unitárius egyház megalapítója. Legnagyobb érdeme, hogy a világon először Erdélyben az 1568-as tordai országgyűlésen meghirdetik a vallásszabadság törvényét.

Szakmai munka

– Tanintézményünkben jelenleg 50 óvodás és 128 iskolás tanul magyar nyelven, mind helybéliek.

– Az oktatási tevékenységet három óvónő, négy tanító és hét tanár végzi. Ugyanakkor óraadóként két lelkész és az unitárius kántornő oktatja a tanulókat.

– A 14 pedagógus egy kivétellel szakképesített és 6 rendelkezik I. fokozattal.

– A pedagógusok mellett egy könyvelő, egy karbantartó munkás és három takarító dolgozik.

– Az óvodai tevékenység három csoportban zajlik, egy-egy óvónő vezetésével. Az I-VIII osztályos tanulók oktatására nyolc osztályterem, egy fizika-kémia laboratórium, egy számítástechnikai terem áll rendelkezésre. Az iskolánkban van egy több, mint 15 ezer kötettel ellátott könyvtár, amely mellett egy olvasóterem, televízióval és videolejátszóval ellátva. A számítástechnikai teremben 12 számítógépen tanulják az alapismereteket, ugyanakkor 5 gépen internet-csatlakozási lehetőség van.

– Az elmúlt 5 év alatt iskolánk több alkalommal pályázott didaktikai felszerelésekre, amelyekből néhány sikeres volt. Igy iskolánk anyagi alapja bővült két színes televízióval, egy videolejátszóval és egy komplex nyomtató-másoló géppel.

– Testvériskolai kapcsolatainkat fontosnak tartjuk. Az utóbbi 15 évben két testvériskolánk volt, van. A budapesti Szent László Általános Iskolával tíz évet tartott a nagysikerű kapcsolat, amely két éve megszűnt. Jelenleg a Géberjéni Általános Iskolával (Magyarország) van kapcsolatunk, 2005-től beindult a cseretáboroztatási program.

– Iskolánk tanulóinak lehetőséget biztosítunk különböző tanórán kivüli tevékenységek gyakorlására, ki-ki tehetsége, érdeklődése szerint választhat a – matematika, színjátszó, fúvószenekar, kézilabda, furulyazenekar, bútorfestés – tevékenységek között.

Iskolai rendezvények

– Iskolánknak jól kialakult hagyományrendszere van: -méltóképpen megemlékezünk az Iskolahét keretén belül az iskola névadójáról, -tehetségkutató verseny a Tátika, – az I-IV osztályosok Gólyabálja, –kultúrműsorok: Karácsony, Karnevál, Március 15, Anyák napja, Évvégi szereplés, Ballagás, – Versenyek: tantárgyversenyek, szavalóverseny, sportversenyek.