Author Archives: phaadmin

Vargyas-szoros

1.Turizmus/Ökoturizmus

Mindenkiben, aki egy kicsit is jártas turizmus és természetvédelem terén, feltevõdik a kérdés, hogy turizmus és természetvédelem miképpen egyeztethetõ össze, ugyanis a turizmus fejlesztése hosszú távon veszélyt jelenthet egy természetvédelmi terület szempontjából.


Az ember jelenléte ugyan az õsidõkig visszamenõen kimutatható a szorosban és a barlangokban, ám manapság a turizmus fejlõdésével olyan helyzet állt elõ, amikor a terület sajátos élõvilágának életkörülményeit csak kellõ felügyelettel lehet biztosítani, fenntartani. Az emberi kíváncsiság sokszor tudtunkon kívül is káros lehet. Éppen ezért hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy az idelátogató turistákban kialakuljon egy környezetbarát viselkedésmód.

A környezetbarát turista természetjáróként, a természeti értékek megtekintõjeként határozható meg, aki szereti a természetet, megcsodálja annak értékeit és filozófiájában a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” elv érvényesül. A környezetbarát turizmus nem veszélyezteti a barlangok cseppköveit, a védett növényeket, nem zavarja túlzottan az állatvilág életvitelét.

A természetvédelemnek, nem célja, hogy minél több turista látogassa a védett területet, de meg kell barátkozzon azzal a ténnyel, hogy a turizmus fejlõdésével egyre többen megjelennek a nehezebben elérhetõ helyeken is. Ilyen megközelítésben a természetvédelemnek a környezetbarát turizmus szemléletének erõsítése, a terület értékeinek bemutatása, az ismeretterjesztés kell legyen a célja.

Elfogadhatóvá válik a turizmus egy védett területen belül is, ha az a természetvédelemmel foglalkozó szervezet felügyelete alatt zajlik, és a turizmusból származó bevételek visszaforgatása az adott területre, a természeti értékek megõrzését szolgálja. A turizmus így válhat összeegyeztethetõvé a természetvédelemmel, de ahhoz az szükséges, hogy mindez egy komplex program keretében, megfelelõ szakértelemmel és körültekintéssel kerüljön kivitelezésre.

2. Keletkezéstörténet

A Persány-Rika hegyvonulat északi végzõdésénél kialakult Vargyas patak szurdokvölgye „komplex genezisû karsztos völgy, ahol a tektonikai tényezõk, felületi és helyszín alatti eróziós folyamatok és hatóerõk, együttesen hozták létre a kõzetminõség változásaitól függõen a rendkívüli változatos formakincset, kialakítva Hargita megye egyik legszebb és legváltozatosabb természeti szépségét a homoródalmási karsztvidéket.” (Kristó 1974:10).
A völgyfejlõdés több szakaszban történt, a mészkõrögbe bevájódó Vargyas patak eróziójának eredményeként. A völgymélyülés és barlangképzõdés párhuzamos és szakaszos folyamat volt, azt jelzik a különbözõ barlang- és teraszmagasságok. A 20, 40, 80 méter magasságokban feltérképezett barlangok mellett olyan geomorfológiai képzõdmények figyelhetõk meg, mint a sziklatarajok, sziklapiramisok, karosodott sziklalejtõk, mozgó- és kötött törmeléklejtõk, fedett- és csupasz karsztfennsíkok, teraszok.

A barlang még fel nem tárt guanótartalékai magukban rejtik a jégkorszak állatvilágának csont- és fogmaradványait. A barlangban több alkalommal végzett antropológiai, régészeti és õslénytani kutatások napvilágra hozták a Homo sapiens õsember csontvázai mellett az õskori szerszámokat, az emberi kultúrák emlékeit egészen a feudalizmus idejével bezárólag.

A szurdokvölgyben elõforduló ásványok, altalajkincsek közül gazdasági jelentõségû volt a mészkõ, amely több évszázadon keresztül fontos jövedelemforrást biztosított a mészégetéssel foglalkozó falunak. A Vargyas szurdok déli részén elõforduló vörös agyagot festékanyagként használták épületek külsõ festésénél, míg a barlang környéki fehér alabástrom inkább tudományos értékű.

A 4 km hosszú szurdokvölgy ritka természeti jelenségei közül említésre méltó a Vargyas patak vizének közel 1 km hosszú földalatti útja, tulajdonképpen a jelenlegi aktív, most alakuló barlang. A szurdokvölgyben a különbözõ magasságokban eddig 124 barlangot
tártak fel. Ezek közül a legismertebb az Orbán Balázs vagy Almási fõbarlang, amely a Keleti Kárpátok vonulatának leghosszabb, Erdélyben legelõször felkutatott és feltérképezett barlangja. A barlang feltárt járatainak összhossza 1527 m.

Írásos emlékek bizonyítják, hogy a völgy és a barlangok rejtekhelyei voltak a környékbeli falvak lakóinak az idegen hadak dúlása idején. Ezt bizonyítják a fõbarlang bejáratát és a szurdokvölgy két kapuját egykor elzáró falazat ma is látható maradványai.

A szurdokvölgy közelében levõ Kõmezejében húzódik végig a Szent László korabeli Magyar Királyság keleti határait – gyepûit – õrzõ védelmi vonalhoz tartozó Tatársánc. A Tatársánc közelében, szintén Kõmezejében található Tatárkápolnának nevezett Árpádkori templom és az erõdített „Kõlik” szerves része volt a határvédelmi rendszernek. A Tatársánc árok-töltését átvágva a régészek a töltés alatt és annak belsejében Árpádkori cserépedény töredéket találtak, megcáfolva ezzel a töltés dákok általi készítésének elméletét.
A barlang falán fellelhetõ feliratok, kézjegyek tanulmányozása alapján megállapítható, hogy az idõk folyamán a szurdoknak és a barlangnak neves látogatói voltak: az angol John Paget, Jókai Mór, Wesselényi Miklós, Fekete István, Kõváry László, Orbán Balázs.

A közelmúlt kiemelkedõ barlangkutatójaként Dénes István geológus munkássága meghatározó volt a Vargyas szurdok és az Almási barlangrendszer feltérképezésében.
Az Ursus Spelaeus barlangászcsoport tagjaival, két és fél évtizednyi mûködésük alatt szerteágazó barlangtani kutatásokat és társadalmi munkát végeztek a Vargyas-szorosban (térképezés, fotó- és filmdokumentálás, a barlangok törzsalapjának elkészítése, karsztmorfológiai tanulmányok, mikroklíma-mérés, hidrológiai és karszthidrogeológiai megfigyelések, szpeleoterápiai kutatások, denevérkutatás, õslénytani és régészeti leletmentés, barlangvédelem, természetvédelmi õrség, idegenvezetés, barlangi mentõszolgálat, idegenforgalmi kiépítés stb.).
Az „Elveszett Világ” Barlangász, Turista és Természetvédõ Egyesülettel, annak elnökeként, 2004.-tõl, a 800 hektáros Vargyas szoros természetvédelmi terület hivatalos kezelõje.
Most a „szülõföld örök éjszakába rejtett tájairól, a csend világából” (Mózes László) felügyeli, vigyázza az oly nagyon szeretett völgyet.

3. Növényvilág

A Vargyas-szoros növényvilága rendkívül gazdag és változatos. A völgy meredek sziklafalait deres csenkeszes vagy bennszülött zabfüves nyílt sziklagyepek borítják, míg a mélyebb talajokon vadregényes cserjések, gímpáfrányos szurdokerdõk alakultak ki.

A szoros növénytani gyöngyszemei közé tartoznak a sziklagyepek lakói, sokan közülük ritkák vagy veszélyeztetettek. Ilyenek a tûlevelû szegfû (Dianthus spiculifolius), a hasogatottlevelû imola (Centaurea triumfetti ssp. pinnatifi da), a pozsgás Heuff el kövirózsa (Jovibarba heuff eli) vagy a magyar nõszirom (Iris aphylla). A barlangok bejáratánál, sziklahasadékokban, szerényen zöldell a nemrég felfedezett mirigyes fodorka
(Asplenium lepidum). Néhány elérhetetlen helyen a tiszafa (Taxus baccata) sötét foltjai kapaszkodnak a sziklarepedésekben.

Június végén, a tisztásokon, cserjésekben számos orchideafaj virít teljes pompával. Ilyenek a vitézkosbor (Orchis militaris), a piros és a fehér madársisak (Cephalanthera rubra és C. damasonium), a gömböskosbor (Traunsteinera globosa), a vörösbarna nõszõfû (Epipactis atrorubens) vagy a veszélyeztetett boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus).
A bükkösök aljnövényzete a kárpáti bennszülött fajok élõhelye: itt virít a szívlevelû nadálytõ (Symphytum cordatum), az erdélyi májvirág (Hepatica transsilvanica), az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa) vagy a moldvai sisakvirág (Aconitum moldavicum).

A hûvös völgyet végig kísérik az enyves és hamvas égerrel társult kõrisfák. Aljnövényzetükben ott pompázik a Kaukázusból átvándorolt, közismert Teleki virág (Telekia speciosa), vagy a fehéren fénylõ kárpáti mécsvirág (Silene heuff eli).
A szoros tudományos és természetvédelmi értéket nemcsak a sziklai növényzet emeli: a környéken található hegyvidéki láprétekben jelentõs számban jelennek meg védett növényfajok, mint például a ritka szibériai nõszirom (Iris sibirica), a réti kardvirág (Gladiolus imbricatus), a zergeboglár (Trollius europaeus), a szibériai hamuvirág es a rovarevõ mocsári hízóka (Pinguicula vulgaris).

A több mint 44 ritka és veszélyeztetett, illetve a 16 kárpáti endémikus (bennszülött) növényfaj fontos összetevõje a hely biológiai sokféleségének. 8 élõhelyet sorolhatunk az európai szinten védettek közé, melyek alapján a Vargyaszoros joggal sorolható Románia legjelentõsebb különleges természet-megõrzési területei közé.

4, Állatvilág

A Vargyas-szoros csodálatos földalatti világa, a maga 124 barlangjával, több denevérfaj jelentõs állományának nyújt szállás- és élõhelyet. Az Orbán Balázs (Almási) barlang kétségtelenül igen fontos helyet foglal el Erdély jelentõs denevérszálláshelyeinek sorában.

Az utóbbi évek kutatásai 17 denevérfaj elõfordulását igazolták a területen, az országban összesen elõforduló 30 fajból. Az Orbán Balázs barlangban egész év folyamán találhatunk denevéreket, természetesen a fajösszetétel és az egyedszám jelentõs változásokat mutat. Nyáron a közönséges denevér (Myotis myotis) és a hegyesorrú denevér (Myotis blythii) környékünkön legnagyobb szülõkolóniája figyelhetõ meg a barlangban. Ugyanezek a fajok téli idõszakban is jelentõs számban fordulnak elõ a barlangban. A kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) egyik legnagyobb hazai hibernáló kolóniáját rejti az Orbán Balázs barlang. A barlang feltehetõen kiterjedt körzetbõl gyûjti össze a telelõ állatokat, februárig folyamatosan növekszik a hibernáló denevérek száma. A kisebb barlangokban hidegtûrõbb fajok kisszámú telelõ példányát lehet megfigyelni, többek közt pisze denevért (Barbastella barbastellus), barna hoszszúfülûdenevért (Plecotus auritus), kései denevért (Eptesicus serotinus), horgasszõrû denevért (Myotis nat-tereri).

Az õsz a denevérek számára a nászidõszakot jelenti, ekkor a barlangoknál olyan fajok is megjelennek párzás céljából, amelyek az év többi részében más szálláshelyeken fordulnak elõ (épületek, erdõk). Ebben az idõszakban tapasztalható a barlangoknál a legnagyobb fajbõség. A legnagyobb egyedszámban képviselt fajok a közönséges denevér, hegyesorrú denevér, korai denevér (Nyctalus noctula), esetenként a pisze denevér. Néhány ritka faj is kézrekerült az õszi barlangbejáratoknál végzett hálózások során: fehértorkú denevér (Vespertilio murinus, csonkafülû denevér (Myotis emarginatus), bajuszos denevér (Myotis mystacinus). Aggasztó tény, hogy a nagy patkósdenevérnek (Rhinolophus ferrumequinum) és a hosszúszárnyú denevérnek (Miniopterus schreibersii) az 1960-as években még meglevõ kolóniái eltûntek az Orbán Balázs barlangból, az utóbbi években szórványosan fi gyeltük meg e két faj néhány példányát.
Feltehetõen a többi faj állományai esetében is csökkenõ a tendencia, ennek mértéket azonban a kevés rendelkezésre álló adat alapján lehetetlen megállapítani. Ennek a folyamatnak a megállítása, részben visszafordítása, cask a természetvédelmi terület megfelelõ kezelésével, a barlangi turizmus ellenõrzésével és korlátozásával, valamint a környezõ táplálkozóhelyek (erdõk, legelõk) jelenlegi állapotának megõrzésével képzelhetõ el.

Sóskút

A mai Sóskút épülete 1801-ben készült, 1860-ban újraépítették. Az idősek emlékezete szerint a Sóskút épülete először a Sósmart alatti forrásra volt építve, innen költöztették a mai helyére. A magas koncentrátumú sósvizet a téli káposzta “ellevezéséhez”, a disznóhús feldolgozásához, a szalonna tartósítására használják. Újabban a meleg időszakban is sósvízben tárolják a szalonnát, így “nem avasodik meg”. A régi időkben, amikor a só keresett és drága cikk volt, a víz-sóból párologtatással nyertek szilárd halmazállapotú étkezési sót.

További képekért kattintson a képre.

KÖZÉRDEKŰ TUDNIVALÓK

INFORMÁCIÓS KÖZLÖNY

Jelentés az 52/2003as törvény végrehajtásáról  2019ben

Jelentés az 544 /2001 törvény végrehajtásáról 2019- ben

 

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

******************************************************************************

a választókerület számának és helyének kijelölése

a választási plakátok helyének megjelölése 

************************************************************************************************************************************************************

JEGYZŐKÖNYV/ PV de afis soskut

HIRDETÉS/anunt soskut

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANUNT /HIRDETES

proiect “Imbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public, în comuna Merești, județul Harghita”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ivóvíz jelentés

BULETIN DE ANALIZĂ

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A község beltelkén megvalósítandó ”Közösségi turisztikai és üdülő központ létesítése” című tervének benyújtása a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából

  CAUȚI  UN  LOC  DE  MUNCĂ  ÎN  STRĂINĂTATE ?
                              INFORMEAZĂ –TE !                       

• verifică pe pagina de internet a inspectoratelor teritoriale de muncă dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate.
• Consultă Ghidul lucrătorului român în țările Uniunii Europene www.inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro
• poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES www.anofm.ro
• Consultă Registrul de evidență a agenților de muncă acreditați să desfășoare activități de contractare de personal www.mmuncii.ro

NU ACCEPTA SĂ

MUNCEȘTI LA NEGRU

ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A:
 încheia contract individual de muncă, în formă scrisă, în limba română;
 înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă;
 înregistra contractul individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților
și de a-l transmite inspectoratului teritorial de muncă.

CITEȘTE CU ATENȚIE CLAUZELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ,
ÎN SPECIAL CELE REFERITOARE LA:
 data începerii activității
 durata contractului (nedeterminată/determinată)
 locul muncii, funcția/meseria
 durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă)
 concediul de odihnă
 salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program normal de lucru)

Dacă muncești ”la negru” nu ai dreptul la:
 asistență medicală gratuită
 pensie
 ajutor de șomaj

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ?
INFORMEAZĂ –TE !

 verifică cu atenție oferta locului de muncă
 verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă
 nu accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line
 apelează și la serviciile Agenției de șomaj
 poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES
CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ?

 Verifică cu atenție oferta locului de muncă.
 Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate
sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.

 NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.

Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE
Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe alte garanţii
sau comisioane în afara tarifului de mediere.
Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.
Dacă agentul solicită sume de bani care nu sunt incluse în tariful de mediere, (întocmire “curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea fi returnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă.
Dacă pentru recuperarea sumelor de bani achitate sunt identificate elemente constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organele de poliție.
Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv. Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

CONTRACTUL DE MEDIERE
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere.
Aceste contracte de mediere trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind:
 denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării
 tariful de mediere,
 durata contractului
 modul de soluţionare a eventualelor litigii.

TARIFUL DE MEDIERE
Dacă tarifele de mediere sunt încasate de la angajatorii străini, agenţii nu pot pretinde plata acestor servicii şi de la solicitanţii de locuri de muncă.
Dacă agenţii de ocupare a forţei de muncă nu finalizează oferta de muncă, în termenul convenit sau înainte de expirarea duratei contractului de mediere dvs. renunțați la mediere, tariful serviciilor de mediere va fi restituit parţial sau total potrivit clauzei de restituire din contractul de mediere semnat.

CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.
contractul individual de muncă, trebuie să cuprindă cel puţin:
 ţara de destinație; durata
 denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax,
 descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă,
 durata timpului de muncă şi de repaus,
 condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

archive Ad. 11416

 

BÉRBEADÁS

HIRDETÉS

HOMORÓDALMÁS KÖZSÉG HELYI TANÁCSÁNAK 27/2017 –ES HATÁROZATA ALAPJÁN A POLGÁRMESTERI HIVATAL MÁSODIK ALKALOMMAL TESZI KÖZZÉ, HOGY NYÍLT ÁRVERÉS ALÁ BOCSÁJTSA A HOMORÓDALMÁS 581 VALAMINT A 107 SZÁM  ALATT LÉVŐ 60 m2 ILLETVE 32 m2  KERESKEDELMI FELÜLETEK BÉRBEADÁSÁT.

 

 • AZ ÁRVERÉS IDŐPONTJA 2017.JÚLIUS 2.- 12,00 óra
 • AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 2017.JÚLIUS 2-10,00 ÓRA
 • HELYSZÍN: A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZÉKHELYE
 • A BÉRBEADÁSI FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDNI LEHET A HIVATAL TITKÁRSÁGÁN, VALAMINT a homorodalmas.ro HONLAPON.

 

 Telefon: 0266-220688 ,   e-mail: comuna.meresti

 

(Megjegyzés: A fent említett felületeken a “Tünde” gyógyszertár valamint a “Godra” bolt működött.)

 

HIRDETÉS

 

HOMORÓDALMÁS KÖZSÉG HELYI TANÁCSÁNAK 27/2017 –ES HATÁROZATA ALAPJÁN A POLGÁRMESTERI HIVATAL NYÍLT ÁRVERÉST HÍRDET A HOMORÓDALMÁS 581 VALAMINT A 107 SZÁM  ALATT LÉVŐ 60 m2 ILLETVE 32 m2  KERESKEDELMI FELÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA.

 

 • AZ ÁRVERÉS IDŐPONTJA 2017.JÚNIUS 22.- 12,00 óra
 • HELYSZÍN: A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZÉKHELYE
 • A BÉRBEADÁSI FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDNI LEHET A HIVATAL TITKÁRSÁGÁN, VALAMINT a homorodalmas.ro HONLAPON.

 

 Telefon: 0266-220688 ,   e-mail: comuna.meresti

 

 (Megjegyzés: A fent említett felületeken a “Tünde” gyógyszertár valamint a “Godra” bolt működött.)

HCL licit

*******************************************************************************

 

BIBLIOGRAFIE

A turisztikai allasra Hirdetes

ANUNT LA POARTA

********************************************************************************

A «Debating challenges, strengthening European dimension» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 “Testvérváros-program” intézkedésEU_flag_23L

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 350 állampolgár részvételével, akik közül 200 Homoródalmás vagy Meresti (Románia),  40 résztvevő Tokod (Magyarország), 30 Magyaralmás (Magyarország), 25 Körösszakál (Magyarország)  40 Géberjén (Magyarország), 15 Cata (Szlovákia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Homoródalmás vagy Meresti Románia volt, 2016/09/01  és  2016/09/05 között

Részletes leírás:

 2016/09/01-én az ismerkedésé volt a főszerep. A résztvevők bemutatták településüket, majd kötetlen beszélgetésen ismerkedtek. Hallhattak az Európai Polgári Programról és a találkozó létrejöttét megalapozó testvérvárosi alpontról. Előadásokat, beszélgetéseket tartottunk, ahol a közös EU-s törtélmünket mutattuk be,az EU-nak köszönhető pozitivumokat ismertük fel.  A napot interkulturális esttel zártuk, ahol a résztvevő települések bemutatták az otthonról hozott tradicionális finomságaikat volt.

2016/09/02-án a téma az euroszkepticizmus volt, a résztvevők előadásokon, közös beszélgetéseken érthették meg az euroszkepticizmus terjedésének következményeit. Az eredmények eléréséhez a Word Cafe módszert alkalmaztuk, miszerint  kisebb csoportokra osztott vendégek sorra megvitatták a kijelölt problémát, végül egy közös pozitív velemény alakult ki a témákkal kapcsolatban. Délután egy helyi kisvállalkozó mutatkozott be, aki kitűnő példaként szolgált arra, hogy egy Uniós pályázat segítségével hogyan sikerült felépíteni sikeres vállalkozását. A napot kulturális est zárta.

2016/09/03-án az Európai Unió jövőjéről kihívásairól és egymás kultúrájának a megismeréséről szólt. Prezentációk, bemutatók szóltak arról, hogy milyen eredményeket értek el a települések az EU csatlakozás óta, valamint egy Photovoice kiállítás volt látható a homoródalmási kultúrház előterében. Az önkéntesség fontosságát próbáltuk tudatosítani a résztvevőkben olyan személyek bemutatójával, akik non-profit szervezetekben tevékenykednek és folyamatosan önkéntes tevékenységeket végeznek.  Az előző napokhoz hasonlóan ez a nap is kultúrális programmal zárult.

2016/09/04-én a téma az Európai Unió jelenlegi kihívásai, problémái és megoldásra váró feladatai voltak. Aktuális problémaként a migrációról hosszas beszélgetések, viták és véleménykülönbségek mutatkoztak meg, jelenleg ez az EU legnagyobb megoldásra váró problémája. Sikeresen könyvelhettük el azt, hogy a résztvevők véleményt nyilvánítottak, európai öntudatra ébredtek, megfigyelhető volt, Európaiként gondolkodtak és Európa jövőjét próbálták a maguk módján megvédeni, fenntartani.  Jótékonysági főzőversennyel folytatódott a nap, a települések a saját jellegzetes ételeiket készítették el, ezek értékesítésre kerültek és az ez által befolyt összeget Farkas Szilárd homoródalmási fiú megsegítésére fordítottuk, akinek egy autóbaleset következtében megsérült az agyi mozgás- és beszédközpontja. A fiú megsegítéséhez egy jótékonysági koncerttel is hozzájárult a közösség, ami a negyedik nap záróeseménye volt.

2016/09/05-én a rendezvény utolsó napján az EU jövőjéről tartottunk egy közös beszélgetést és a további közös együttműködési lehetőségeket vitattuk meg. A záróbeszédeket követően kiértékeltük egy kérdőív használatával az itt töltött időt.

A rendezvény hivatalos beszámolója letölthető: itt

 

 

disp-169-001

 

 

 

 

 

 

 

 

anexa-169-001

disp-171-001

HÍRDETÉS

       A Homoródalmási Polgármesteri Hivatal október 19-én , szerdán délután 4 órától FALUGYŰLÉST hív össze a  kultúrotthon olvasótermébe, a következő napirendi pontokkal:

 1. A polgárőrség megszervezése
 2. Az önkéntes tűzoltócsoport újraszervezése
 3. Állattartó gazdákat érintő témák megbeszélése

Polgármester,

TIKOSI LÁSZLÓ

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÓSZÁM: 1458/2016

HIRDETÉS

Homoródalmás Község Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet a következő szerződéses állások betöltésére, meghatározott időre:

 • Turisztikai irányító munkakörbe

Követelmény:  –  Középfokú végzettség

 • Régiség nem kötelező

Speciális követelmény: –     A versenyvizsga időpontjáig  kérjük felmutatni a munkakör betöltéséhez szükséges szakdiplomát.

A jelentkezési iratcsomót 2016 október 13,12,00 óráig lehet letenni a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A szükséges iratok a beiratkozáshoz:

 • Kérés a vezetőséghez
 • Személyazonossági igazolvány másolat, vagy a személyazonosságot igazoló akta
 • A végzettséget igazoló akta
 • Munkakönyvmásolat, vagy igazolás amiből kitűnik a régiség
 • Büntetlen előéletről igazolás (cazier judiciar), vagy kézzel írott nyilatkozat a büntetlen előéletről
 • Orvosi igazolás
 • Önéletrajz

1, A doszárba betett másolt iratok mellett kérjük bemutatni az eredeti aktákat.

2, Az orvosi igazolás az Egészségügyi Minisztérium által kiadott szabványoknak megfeleljen.

3, Abban az esetben, ha a doszárba egy saját kézzel írott nyilatkozat kerül a büntetlen előéletről, a sikeres doszárszelekció után ezt eredeti példányra kell cserélni.

Írásbeli vizsga 2016 október 21-én , 10 órakor,

Szóbeli vizsga  2016 október 24- én, 10 órától a polgármesteri hivatal székhelyén.

A könyvészet, a hivatal székhelyén levő hirdetőtáblán van kifüggesztve.

Bővebb információk a hivatal titkárságán munkanapokon 9-15  óráig, vagy a 0266-220688 –as, 0730 092 672 telefonszámokon.

TIKOSI LÁSZLÓ                                                      GOLICZA GYÖNGYI

POLGARMESTER                                                                TITKÁR

 

Sport pályázat 2016

ROMÂNIA,

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MERESTI

Meresti, nr. 144, judeţul Harghita, 537195

Tel/Fax: 0266220688, 0266220820; e-mail: comuna.meresti@yahoo.com www.homorodalmas.ro

Nr:        1312      /12.09.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul sportiv şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul local

1.Autoritatea contractantă Consiliul Local Meresti, cu sediul în localitatea Meresti,

nr.144 , judeţul Harghita, codul fiscal 4246246, telefon 0266/220688, fax 0266220820

web www.homorodalmas.ro şi e-mail comuna.meresti@yahoo.com

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu legislaţia specifică reprezentată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006.

 1. Domeniile în care se poate solicita finanţare

– susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

-susţinerea activităţii de performanţă la diferite ramuri sportive;

– perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

-susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.

-încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;

-atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

– asigurarea sustebanilităţii şi dezvoltării  cluburilor sportive de pe raza comunei Acăţari în diferite ramuri sportive de tradiţie: fotbal, baschet, etc

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor sportive din comuna Meresti este 8000 Ron, conform Hotărârea Consiliului Local Meresti nr.  /privind aprobarea  bugetului Consiliului Local Meresti pentru anul 2016.
 1. Durata derulării proiectelor: anul 2016
 2. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Meresti www.homorodalmas.ro – sport, sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Meresti, Birou secretar, persoană de contact Golicza Gyongyver, telefon 0266-220688.
 1. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la Primăriei Comunei Meresti, Meresti, str. Principala nr.144, Registratura, până cel târziu la data de 14.10.2016
 2. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare.

P R I M A R,

Tikosi László