Author Archives: phaadmin

Információs közlöny

Adók és illetékek osztály

Formulare:

Acte necesare pf

Szociális osztály

INFORMATII PUBLICE

M V117 BULETIN DE ANALIZĂ

anexa-169-001 disp-169-001 disp-171-001

  CAUȚI  UN  LOC  DE  MUNCĂ  ÎN  STRĂINĂTATE ?
                              INFORMEAZĂ –TE !                       

• verifică pe pagina de internet a inspectoratelor teritoriale de muncă dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate.
• Consultă Ghidul lucrătorului român în țările Uniunii Europene www.inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro 
• poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES www.anofm.ro 
• Consultă Registrul de evidență a agenților de muncă acreditați să desfășoare activități de contractare de personal www.mmuncii.ro

NU ACCEPTA SĂ

MUNCEȘTI LA NEGRU

ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A:
 încheia contract individual de muncă, în formă scrisă, în limba română;
 înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă;
 înregistra contractul individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților 
și de a-l transmite inspectoratului teritorial de muncă.

CITEȘTE CU ATENȚIE CLAUZELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, 
ÎN SPECIAL CELE REFERITOARE LA:
 data începerii activității 
 durata contractului (nedeterminată/determinată) 
 locul muncii, funcția/meseria
 durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă) 
 concediul de odihnă 
 salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program normal de lucru)

Dacă muncești ”la negru” nu ai dreptul la:
 asistență medicală gratuită 
 pensie
 ajutor de șomaj

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ?
INFORMEAZĂ –TE !

 verifică cu atenție oferta locului de muncă 
 verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă
 nu accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line
 apelează și la serviciile Agenției de șomaj
 poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES 
CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ?

 Verifică cu atenție oferta locului de muncă. 
 Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate 
sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.

 NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.

Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE
Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe alte garanţii 
sau comisioane în afara tarifului de mediere. 
Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere. 
Dacă agentul solicită sume de bani care nu sunt incluse în tariful de mediere, (întocmire “curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea fi returnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă.
Dacă pentru recuperarea sumelor de bani achitate sunt identificate elemente constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organele de poliție.
Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv. Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

CONTRACTUL DE MEDIERE 
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere. 
Aceste contracte de mediere trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind:
 denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării
 tariful de mediere, 
 durata contractului 
 modul de soluţionare a eventualelor litigii.

TARIFUL DE MEDIERE 
Dacă tarifele de mediere sunt încasate de la angajatorii străini, agenţii nu pot pretinde plata acestor servicii şi de la solicitanţii de locuri de muncă.
Dacă agenţii de ocupare a forţei de muncă nu finalizează oferta de muncă, în termenul convenit sau înainte de expirarea duratei contractului de mediere dvs. renunțați la mediere, tariful serviciilor de mediere va fi restituit parţial sau total potrivit clauzei de restituire din contractul de mediere semnat.

CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.
contractul individual de muncă, trebuie să cuprindă cel puţin: 
 ţara de destinație; durata
 denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax,
 descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, 
 durata timpului de muncă şi de repaus, 
 condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA  MERESTI

PRIMARIA

Nr. 1458/ 07.10.2016

ANUNT

Primaria comunei Meresti, judetul Harghita, nr. 144, tel/fax : 0266-220688/820, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizeaza concurs  de recrutare pentru ocuparea, pe durata determinată, a  două functii contractuale temporar vacante de profil GHID DE TURISM.

Conditii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturile contractuale     sunt următoare:

 • Nivelul studiilor: Generale
 • Vechime: nu e cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului la sediul Primăriei comunei Meresti  astfel:

 • 10.2016, ora 10,00 : proba scrisă
 • 10.2016, ora 10,00 : interviu

Candidatii pot depune dosarele de concurs pana la data de 13. octombrie. 2016  ora 12.00 la sediul Primariei Meresti – secretariat.

Persoana de contact : Golicza Gyongyi  – Secretar

Telefon : 0266-220688/ Tel mobil : 0730 092 672

Selectia dosarelor –  14.10.2016  ora 10.00 ;

Acte necesare pentru inscrierea la concurs conform art. 6 alin (1) din H.G. nr. 286/23.03.2011:

 cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 2. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ;
 3. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 4. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 5. curriculum vitae;

Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in România, cu completările si modificările ulterioare ;
 4. HG nr. 303/2006 pentru aprobarea programului anual de dezvoltare a produselor turistice, completată și modificată .
 5. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică
 6. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice,
 7. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

 

PRIMAR,                                                          SECRETAR,

TIKOSI LASZLO                                            GOLICZA GYONGYI