Author Archives: phaadmin

INFORMATII PUBLICE

M V117 BULETIN DE ANALIZĂ

anexa-169-001 disp-169-001 disp-171-001

  CAUȚI  UN  LOC  DE  MUNCĂ  ÎN  STRĂINĂTATE ?
                              INFORMEAZĂ –TE !                       

• verifică pe pagina de internet a inspectoratelor teritoriale de muncă dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate.
• Consultă Ghidul lucrătorului român în țările Uniunii Europene www.inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro 
• poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES www.anofm.ro 
• Consultă Registrul de evidență a agenților de muncă acreditați să desfășoare activități de contractare de personal www.mmuncii.ro

NU ACCEPTA SĂ

MUNCEȘTI LA NEGRU

ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A:
 încheia contract individual de muncă, în formă scrisă, în limba română;
 înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă;
 înregistra contractul individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților 
și de a-l transmite inspectoratului teritorial de muncă.

CITEȘTE CU ATENȚIE CLAUZELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, 
ÎN SPECIAL CELE REFERITOARE LA:
 data începerii activității 
 durata contractului (nedeterminată/determinată) 
 locul muncii, funcția/meseria
 durata muncii (normă întreagă/o fracțiune de normă) 
 concediul de odihnă 
 salariul (cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program normal de lucru)

Dacă muncești ”la negru” nu ai dreptul la:
 asistență medicală gratuită 
 pensie
 ajutor de șomaj

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ?
INFORMEAZĂ –TE !

 verifică cu atenție oferta locului de muncă 
 verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă
 nu accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line
 apelează și la serviciile Agenției de șomaj
 poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES 
CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ?

 Verifică cu atenție oferta locului de muncă. 
 Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate 
sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.

 NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.

Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE
Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe alte garanţii 
sau comisioane în afara tarifului de mediere. 
Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere. 
Dacă agentul solicită sume de bani care nu sunt incluse în tariful de mediere, (întocmire “curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea fi returnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă.
Dacă pentru recuperarea sumelor de bani achitate sunt identificate elemente constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organele de poliție.
Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv. Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

CONTRACTUL DE MEDIERE 
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere. 
Aceste contracte de mediere trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind:
 denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării
 tariful de mediere, 
 durata contractului 
 modul de soluţionare a eventualelor litigii.

TARIFUL DE MEDIERE 
Dacă tarifele de mediere sunt încasate de la angajatorii străini, agenţii nu pot pretinde plata acestor servicii şi de la solicitanţii de locuri de muncă.
Dacă agenţii de ocupare a forţei de muncă nu finalizează oferta de muncă, în termenul convenit sau înainte de expirarea duratei contractului de mediere dvs. renunțați la mediere, tariful serviciilor de mediere va fi restituit parţial sau total potrivit clauzei de restituire din contractul de mediere semnat.

CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.
contractul individual de muncă, trebuie să cuprindă cel puţin: 
 ţara de destinație; durata
 denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax,
 descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, 
 durata timpului de muncă şi de repaus, 
 condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA  MERESTI

PRIMARIA

Nr. 1458/ 07.10.2016

ANUNT

Primaria comunei Meresti, judetul Harghita, nr. 144, tel/fax : 0266-220688/820, conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizeaza concurs  de recrutare pentru ocuparea, pe durata determinată, a  două functii contractuale temporar vacante de profil GHID DE TURISM.

Conditii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturile contractuale     sunt următoare:

 • Nivelul studiilor: Generale
 • Vechime: nu e cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului la sediul Primăriei comunei Meresti  astfel:

 • 10.2016, ora 10,00 : proba scrisă
 • 10.2016, ora 10,00 : interviu

Candidatii pot depune dosarele de concurs pana la data de 13. octombrie. 2016  ora 12.00 la sediul Primariei Meresti – secretariat.

Persoana de contact : Golicza Gyongyi  – Secretar

Telefon : 0266-220688/ Tel mobil : 0730 092 672

Selectia dosarelor –  14.10.2016  ora 10.00 ;

Acte necesare pentru inscrierea la concurs conform art. 6 alin (1) din H.G. nr. 286/23.03.2011:

 cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 2. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ;
 3. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 4. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 5. curriculum vitae;

Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in România, cu completările si modificările ulterioare ;
 4. HG nr. 303/2006 pentru aprobarea programului anual de dezvoltare a produselor turistice, completată și modificată .
 5. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică
 6. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice,
 7. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

 

PRIMAR,                                                          SECRETAR,

TIKOSI LASZLO                                            GOLICZA GYONGYI

Költségvetés

Avtive neamort

Bilant 2018

Buget 08 – 2018

Buget 08 -2018

Buget L 2018 Chelt

Buget L 2018 Venit

Venit Buget VP – Venit 2018

Buget VP 2018

Cont de exVenit BL 2018

Cont ex Cheltuieli BL 2018

Cont ex Cheltuieli FEN 2018

Cont ex Cheltuieli VP 2018

Cont ex Venit FEN 2018

Cont ex Venit VP 2018

Cont rezultat patr 2018

Plati rest 2018

Sit act amortizabile 2018

Sit active dat 2018

Sit capital 2018

Sit flux 2018

Venit chelt BL 2018

Buget chelt 2017

Buget Venit 2017

Cont rezultat

Bilant 2016

Cont executie Cheltuieli

Cont executie Venit

Buget general

Buget 2016

Pályázati felhívások

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MERESTI

Meresti, nr. 214, judeţul Harghita, 537195

Tel/Fax: 0266 220688, 0266 220820; e-mail: comuna.meresti@yahoo.com

 

Nr:      817 /2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult

din comuna Merești, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

                                                           

 1. Autoritatea contractantă: Comuna Merești, cu sediul în localitatea Merești, str. Principală nr. 144, judeţul Harghita, codul fiscal 4246246, telefon 0266/220688, fax 0266/220820, web homorodalmas.ro şi e-mail comuna.meresti@yahoo.com
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
  • Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002;
  • Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 1. Categoriile de proiecte pentru care unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din comuna pot solicita finanţare sunt:
 • Achizitionarea materialelor de constructie
 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse de unităţile de cult din comuna Merești este de: 7000 lei
 2. Durata derulării proiectelor: anul 2017.
 3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Merești, persoană de contact Golicza Gyongyi, telefon 0266–220688, şi de pe site-ul instituţiei www.homorodalmas.ro
 4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului la registratura Primăriei Comunei Merești până la data de: 05.2017.
 5. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Dispoziţia Primarului Merești.
 6. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, comisia va afişa pe avizierul Primăriei Comunei Merești, rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

RIMAR,

TIKOSI LASZLO

 

 ROMÂNIA,

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MERESTI

Meresti, nr. 214, judeţul Harghita, 537195

Tel/Fax: 0266 220688, 0266 220820; e-mail: comuna.meresti@yahoo.com

 

Nr: 818 /28.04.2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul sportiv şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul local

 

 1. Autoritatea contractantă Consiliul Local Meresti, cu sediul în localitatea Meresti,

nr.144 , judeţul Harghita, codul fiscal 4246246, telefon 0266/220688, fax 0266220820

web www.homorodalmas.ro şi e-mail comuna.meresti@yahoo.com

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu legislaţia specifică reprezentată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006.

 1. Domeniile în care se poate solicita finanţare

   – susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

   -susţinerea activităţii de performanţă la diferite ramuri sportive;

   – perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

    -susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.

    -încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;

    -atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

– asigurarea susteanilităţii şi dezvoltării  cluburilor sportive de pe raza comunei Meresti în diferite ramuri sportive de tradiţie: fotbal, baschet, etc

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor sportive din comuna Meresti este 8000 Ron
 2. Durata derulării proiectelor: anul 2017
 3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Meresti www.homorodalmas.ro – sport, sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Meresti, Birou secretar, persoană de contact Golicza Gyongyi, telefon 0266-220688.
 4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la Primăriei Comunei Meresti, Meresti, str. Principala nr.144, Registratura, până cel târziu la data de 31.05.2017
 5. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare.

 

P R I M A R,

TIKOSI LASZLO

 

 

Anexe

Cerere2017

 

Házassági hirdetések

 

HÁZASSÁGI HIRDETÉS VERES GYŐZŐ ÉS BÁLINT ANNAMÁRIA nyilatkozata alapján

*************************************************************************

Házassági hirdetés

Házassági hirdetés Deak László és- Gal Melinda házassági nyilatkozata alapján

**************************************************************************

Savuj- Boldizsar

**************************************************************************

Házassági hirdetés Györke László és Felszegi Márta házassági nyilatkozata alapján

CCF11152017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ROMÂNIA                                                                                                 ROMÁNIA

JUDETUL HARGHITA                                                                                 HARGITA MEGYE

PRIMARIA COMUNEI MERESTI                                                                POLGÁRMESTERI HIVATAL

STAREA CIVILA                                                                                         HOMORÓDALMÁS

Nr.2114/2017                                                                                          ANYAKÖNYVI HIVATAL

                                                                                                                 Szám: 2114/2017

                                            

PUBLICATIE –HIRDETMÉNY

 

            Primăria comunei Meresti, prin prezenta vă aduce la cunoştinţa că astăzi, la data de 21  septembrie 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţiilor de mai jos.

In temeiul art.285 din Codul Civil , orice persoană poate face  opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţa de existenţa vreunei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea   de căsătorie se va face în scris cu arătarea  dovezilor, pe care întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei, la Biroul Stării Civile al Primăriei Meresti.

Homoródalmás község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az Anyakönyvi Hivatalhoz az  alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából.

Ellenvetést 10 napon belül lehet megfogalmazni írásban az Anyakönyvi Hivatalnál.

                  Data afişării: 21. sepembrie 2017

                  Kifüggesztve: 2017 szeptember 21

 DOMNUL:  Numele  si prenumele 

 ÚR                    Név  BENCZŐ SZILÁRD   

                 Vârsta:  27 ani                                          

                 Életkor 27 év

                 Domiciliu  MERESTI

                 Lakhely     HOMORÓDALMÁS                 

DOAMNA Numele şi prenumele

HÖLGY              NÉV   CSIKI PIROSKA

                  Vârsta   25 ani                                

                   Életkor   25 év

                   Domiciliu: MIERCUREA CIUC, str. BAILE- HARGHITA, nr. 25

                   Lakhely  CSÍKSZEREDA, utca: Hargitafűrdő, 25 szám

                                 

                                                                   OFITER DE STARE  CIVILA,

                                                                    ANYAKÖNYVVEZETŐ

                                                                      GOLICZA GYÖNGYI

 

  Continue reading

Declarații de avere și de interese

Érdeknyilatkozat (4) -2018

Érdeknyilatkozat (3) – 2018

Érdeknyilatkozat (2) – 2018

Érdeknyilatkozat (1) – 2018

Vagyonnyilatkozat– Csáka Pál 2018

Vagyonnyilatkozat– Pálffy Tibor 2018

Vagyonnyilatkozat- Sándor Krisztina 2018

Vagyonnyilatkozat–  Pálfi Károly 2018

Vagyonnyilatkozat Szondi Zsolt 2018

Vagyonnyilatkozat- Felszegi  Krisztina 2018

Vagyonnyilatkozat -Sorbán Erzsébet 2018

Vagyonnyilatkozat -Sorbán Vencel 2018

Vagyonnyilatkozat -Józsa Jolán 2018

Vagyonnyilatkozat – Golicza Gyöngyi 2018

Vagyonnyilatkozat -Rigó Mihály 2018

Vagyonnyilatkozat -Tikosi László 2018

Declaratie de avere Sandor K

Declaratie de interese Sandor K

Declaratie de avere Szondi Zs 2017

Declaratie de interese Szondi Zs 2017

Declaratie de avere Palfi K 2017

Declaratie de interese Palfi K 2017

Declaratie de avere Palffy T 2017

Declaratie de interese Palffi T 2017

Declaratie de avere Kobolkuti L 2017

Declaratie de interese Kobolkuti L 2017

Declaratie de avere Donath L 2017

Declaratie de interese Donath L 2017

Declaratie de avere Csaka P 2017

Declaratie de interese Csaka P 2017

Declaratie de avere Bartalis Zs 2017

Delaratie de interese Bartalis Zs 2017

Declaratie de avere Felszegi K 2017

Declaratie de interese Felszegi K 2017

Declaratie de interese Sorban E 2017

Decraratie de avere Sorban E 2017

Declaratie de avere Golicza Gy 2017

Declaratie de interese Golicza Gy 2017

Declaratie de avere Sorban V 2017

Declaratie de interese Sorban V 2017

Declaratie de avere Jozsa J 2017

Declaratie de interese Jozsa J 2017

Declarati de avere Rigo M 2017

Declaratie de interese Rigo M 2017

Declaratie de avere Tikosi L 2017

Declaratie de interese Tikosi L 2017

Declaratii de interese 2014

Declaratii de avere 2014-–Consilieri

More views, similar memories, common future!

A « 609442-CITIZ-1-2019-1-RO-CITIZ-TT » projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretébenág,

2. ág, 2.1 “Testvérváros-program” intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 382 állampolgár részvételével, akik közül 200 Homoródalmás város/település (Románia), 10 Lefkas város/település (Görögország), 20 Cata (Szlovákia), 40 Tokod (Magyarország), 32 Magyaralmás (Magyarország), 40 Körösszakál (Magyarország), 40 Géberjén (Magyarország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Homoródalmás vagy Merești Románia volt, 29.08.2019 és 02.09.2019 között

 

Részletes leírás:

30/08/2019-én a téma Az Unió története 1989-től volt. A résztvevők bemutatkozásával kezdődött a nap és főként az eltelt időszak távlatában kellett meséljenek a küldöttségek a településükről, ezt előadások követtek, ahol a résztvevők megismerték a 89-es időszakot követő EU-s törekvések legfontosabb momentumait, amelyek hozzájárultak a jelenlegi helyet alakulásához. Napközben folyamatosan gyerekeknek szóló tevékenységek színesítettek a programot, majd ezt követően a rendszerváltozásról mesélt egy helyi történelem szakos tanár, amelybe a résztvevők is bekapcsolódva beszéltek arról, hogy hogyan alakult gazdaságuk, hogyan segítette az EU felzárkóztatásukat, hogyan jutottak el mai gazdasági helyzetükig és hogy menyire érződik a korszakok hatása országukra. A nap egy zenés táncos kulturális mulatozással zárult, ahol a résztvevők néptáncaikat is bemutatták.

31/08/2019-én a téma Az EU jelenlegi helyzete volt, ahol többek közt az euroszkepticizmusról, a bevándorlási válságról beszélgettek a résztvevők. A résztvevők e témákban mondták el álláspontjukat, osztották meg nézeteiket és közösen beszélgettek a megoldási lehetőségekről. A másik fontos jelenlegi EU-s nehézség is felkerült a terítékre, a Brexit, amelynek a végére még jelenleg sem került pont. E téma kapcsán a résztvevők azt ecsetelték, hogy ez az EU-nak mekkora hátrány és vajon az országaikra milyen kihatással lesz, valamint a mindennapi életükre negatívan fog-e hatni. A nap folyamán még termékkiállításon vehették részt a küldöttségek, ahol helyi termékeket lehetett kóstolni, majd azokat megvásárolni. Népzenei esttel zárult a nap, a mely folyamán a delegációk tagjai elénekelték térségük, régiójuk népdalait, hangszerek kíséretében.

01/09/2019-én a téma a közös jövőnk volt az EU parlamenti választások tükrében, a zöldben kezdődött a nap, ahol főzőversenyre került sor, a delegációk versenyszerűen főzték meg a saját településükre jellemző ételeket, amelyet egy zsűri pontozott, majd ezt követően minden csapat emléklapot kapott és a legfinomabbnak értékelt étel készítői díjban részesültek. Ezt követően vették kezdetét a kerekasztal beszélgetések, ahol először a választások utáni jövőről beszélgettek a résztvevők, majd a három fontos aspektusát vizsgálták az Európai Unió jövőjének, a kereskedelem, gazdaság és a kultúra területét. A nap végén a további együttműködési lehetőségeket beszélték meg a jelenlévő települések képviselői, ahol megerősítették azt a régóta tartó kapcsolatot, ami évről évre arra sarkalja a települési vezetőket, hogy fentartsák az ilyen jellegű találkozókat. A nap egy karitatív koncerttel zárult, ahol gyűjtést szerveztek a helyi polgárőr egyesület működésére.

 

 

 

 

info_template_Homorodalmas2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyon és érdeknyilatkozatok

Érdeknyilatkozatok  – Declatatii de interese:

BARTALIS ZSOLT

CSAKA PAL

DONATH LASZLO

FELSZEGI KRISZTINA

GOLICZA GYONGYI

KOBOLKUTI LORAND-BELA

PALFFY TIBOR

PALFI KAROLY

RIGO MIHALY

SORBAN ERZSEBET

SORBAN VENCEL

SZONDI ZSOLT

TIKOSI LASZLO

JOZSA JOLAN

Vagyonnyilatkozatok – Declaratii de avere:

TIKOSI LASZLO

RIGO MIHALY

GOLICZA GYONGYI

 JOZSA JOLAN

FELSZEGI KRISZTINA

SORBAN ERZSEBET

SORBAN VENCEL

PALFI KAROLY

SZONDI ZSOLT

BARTALIS ZSOLT

CSAKA PAL

DONATH LASZLO

KOBOLKUTI LORAND-BELA

PALFFY TIBOR

Declaratie de interese (4) 2018

Declaratie de interese (3) 2018

Declaratie de interese (2) 2018

Declaratie de interese (1) 2018

Decl. av. Csaka Pal 2018

Decl. av. Palffy Tibor 2018

Decl. av. Palfi Karoly 2018

Decl. av. Szondi Zsolt 2018

Decl. av. Sandor Krisztina 2018

Decl. av. Sorban Erzsebet 2018

Decl. av. Sorban Vencel 2018

Decl. av. Jozsa Jolan 2018

Decl. av. Golicza Gyongyi 2018

Decl. av. Rigo Mihaly 2018

Decl av.Tikosi Laszlo 2018

Decl de av Felszegi  Krisztina 2018

Declaratie de avere Sandor K 2017

Declaratie de interese Sandor K 2017

Declaratie de avere Palfi K 2017

Declaratie de interese Palfi K 2017

Declaratie de avere Csaka P 2017

Declaratie de interese Csaka P 2017

Declaratie de avere Bartalis Zs 2017

Delaratie de interese Bartalis Zs 2017

Declaratie de avere Szondi Zs 2017

Declaratie de interese Szondi Zs 2017

Declaratie de avere Kobolkuti L 2017

Declaratie de interese Kobolkuti L 2017

Declaratie de avere Palffy T 2017

Declaratie de interese Palffi T 2017

Declaratie de avere Tikosi L 2017

Declaratie de interese Tikosi L 2017

Declaratie de avere Golicza Gy 2017

Declaratie de interese Golicza Gy 2017

Declaratie de interese Sorban E 2017

Decraratie de avere Sorban E 2017

Declaratie de avere Jozsa J 2017

Declaratie de interese Jozsa J 2017

Declaratie de avere Sorban V 2017

Declaratie de interese Sorban V 2017

Declaratie de interese Rigo M 2017

Declarati de avere Rigo M 2017

Declaratie de avere Felszegi K 2017

Declaratie de interese Felszegi K 2017

Declaratii de interese 2014

Declaratii de avere 2014-–Consilieri